عزیز جعفری فرمانده کل سپاه

خبرنگـــار خارجی پرسیـــد :

اگر هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران شود و 10 بمب خود را بر روی شهر شما بریزد با چـــه می خواهید این هواپیما را منهـــدم کنید ؟
جـــواب داد:
مهم نیست هواپیمـــا چند عدد بمب و کجا می ریزد مهم اینست که موقــع برگشت این هواپیما،اســــــرائیلی وجود نخواهـــد داشت 
که در آن فرود بیایــد...

" زنـــده باد ســردار "موضوع :
مختلف و خواندنی ,