ای دانشگاه:بر رنج همیشه عمرمان و بر مظلومیت سرتاسر زندگی مان و به شهادت هر عصرمان، می توانی گواهی داد؟ بر خروش همواره امتمان و بر فریاد دیدار شكن اندیشه‏مان، می توانی شهادت داد؟ بر دست های افتاده از پیكرمان، بر تن خونین مان، بر پای خردمان و بر شكنجه زندان مان، می توانی گواهی داد؟ و سرگذشت پررنج دیرینمان را كه بر پشت تاریخ آوار گشته است، می توانی شنید؟موضوع :
سیاسی ,  مقالات ,