ما آموخته ایم که به اصلــح رأی دهیم؛ 

حتی اگـــــر ،

72 نفــــــــــر باشیـم....موضوع :
انتخابات ,  سیاسی ,