تقدیم به همه ی معلمان عزیز و عزیزان معلمم...ترس دارم ورنه میگفتم معلم یک ولیست

میم و میمش از محمد،عین ولامش از علیست...

موضوع :
معلم ,