می رویم تا خط امام بماند. خطی كه از ابراهیم آغاز شد و در تداوم سرخ خویش با دست های پاك محمد و علی به قلب پرشور امام امت رسید تا رنجبران زمین را از جور حكومت قابیلیان برهاند.
می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه از ابراهیم آغاز شد و در تداوم سرخ خویش با دست های پاك محمد و علی به قلب پرشور امام امت رسید تا رنجبران زمین را از جور حكومت قابیلیان برهاند.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه تبلور قاطعیت بر علیه جباران، عصاره عصیان مستضعفان بر علیه مستكبران، فریاد همیشه مظلومان و راه پیروز محرومان است.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه رسالت گسستن زنجیرهای اسارت از دست و پای مغضوبین زمین را بر عهده دارد.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه پیام قیام پیروزمند مستضعفان را بر تارك تاریخ خواهد داشت و پوزه كثیف جلادان را سرانجام به خاك خواهد مالید.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه راه پیروز انقلاب كبیر اسلامی خلق دلاور ایران است و باید كه حماسه قیام را تا دوردست ها بكشاند و نهال انقلاب را در دل خلق های تحت ستم جهان بنشاند.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه با نفی هر گونه سازشكاری و ستمكاری، نوید نابودی سازشگران و ستمكاران را با خود همراه داشت.

می رویم تا خط امام بماند.
خطی كه پاسداران خون رزمندگان دلیر و شهیدان به خون خفته امت قهرمان ایران است.

خطی كه سرانجام شوم امپریالیسم و سلطه گران اجنبی را هم اكنون بر قله عالم نمایان ساخته و دژ مستحكم توحید را در دور دست های هر ستمكده بر پا خواهد داشت.
می رویم تا خط امام بماند.


 

منبع : http://rajabbeigi.ir
موضوع :
سیاسی ,  مختلف و خواندنی ,  مقالات ,